Celem projektu Feel free to make EU better było poszerzenie wiedzy na tematy europejskie. Lepsze poznanie zasad funkcjonowania Unii Europjskiej oraz jej wartości, na których jest zbudowana. Ale również jej kierunków rozwoju. Projekt był także doskonałą okazją do wymiany naszych doświadczeń, opinii, wspólnego poszukiwania ciekawych rozwiązań dla europejskiej wspólnoty. Co jest szczególnie bardzo ważne w naszej roli jako młodych ludzi w tym procesie. Feel free to make EU better miało także uświadomić zarówno nam jako bezpośrednim uczestnikom działań, jak i innym beneficjentom, że ponosimy odpowiedzialność za funkcjonowanie i rozwój UE.

Miejsce

Będzin

Data

21-29.10.2018

Uczestnicy

🇨🇿 🇪🇸 🇭🇺 🇵🇱

Wspólnota europejska stwarza wiele możliwości i szans dla młodych ludzi. Oczekuje jednocześnie, że wykorzystamy naszą wiedzę, umiejętności i potencjał by mogła się jak najlepiej rozwijać. Rok – 2019 , to czas wyborów do Parlamentu Europejskiego. Projekt to także dobra okazja do mobilizacji by wybrać dobrych kandydatów, odpowiadających wartościom, które są nam bliskie. Takich reprezentantów, którzy swoją wiedzą, kwalifikacjami i doświadczeniem będą wspierać rozwój Europy. Wielu z nas kończy w tym lub w przyszłym roku 18 lat i wchodzi w dorosłość, tym samym otrzymuje szanse na udział w wyborach i oddanie głosu swojego na kandydata.

O Projekcie – pomysł

Pomysł na projekt o tematyce europejskiej zrodził się podczas warsztatów o Europie. W warsztatach brali udział uczniowie szkół z naszego miasta, zaangażowani również w działalność naszej organizacji. Dlatego podczas warsztatów nasz prezes opowiedział młodzieży o projektach międzynarodowych, które realizowaliśmy w ramach programu Erasmus +. Uczestnicy warsztatów postanowili sami spróbować sił w budowaniu takiego projektu. Szybko uformowała się grupa złożona z 10 osób, zainteresowana tematyką europejską. Dzięki pomocy naszych starszych kolegów ze stowarzyszenia udało nam się nawiązać kontakty z organizacjami z Węgier, Hiszpanii i Czech. Nasi starsi koledzy znali osoby z tych organizacji z innych projektów, korzystaliśmy także z portalu OTLAS.

Zdjęcia wykonane przez uczestników 
Feel free to make EU better
Foto: FB / Zuzanna Wocial

W krótkim czasie powstały grupy we wszystkich krajach i rozpoczęliśmy bardziej szczegółowe rozmowy o projekcie. Okazało się, że u wszystkich partnerów jest bardzo podobna sytuacja, z jednej strony jest spore zainteresowanie sprawami europejskimi, a z drugiej strony poziom wiedzy nt UE jest stosunkowo niski. Dlatego wspólnie postanowiliśmy, że nasz projekt może to zmienić (w naszych środowiskach). Wykorzystując to, że mieliśmy sporo czasu by wspólnie z partnerami zdefiniować precyzyjnie cele, opracować program działań w oparciu o nasze oczekiwania, wybrać metody pracy, które pozwolą nam efektywnie pracować podczas projektu. Wszyscy partnerzy aktywnie zaangażowali się w ten proces, przedstawili ciekawe propozycje i pomysły.

Organizacje tworzące projekt Feel free to make EU better

Asociacion Sociocultural Luenda

Stowarzyszenie działające od 10 lat, które realizuje działalność w dziedzinie społecznej i kulturalnej. Naszą organizację tworzą młodzi ludzie w wieku 15-30 lat. Jesteśmy z sąsiedztwa Santaigo de Compostela, organizujemy seminaria, obozy, warsztaty. Działanie te mają pokazać młodym ludziom inne możliwości, odsuwając ich jak najdalej od narkotyków i tendencji kryminalnych.

Pásztói Életesély Alapítvány /közhasznú szervezet

Cele i działania Fundacji, to przede wszystkim reprezentowanie ducha europejskiego, wspieranie spójności i wzajemnego zrozumienia między narodami europejskimi. Również promowanie europejskiej świadomości młodych ludzi uczących się w gimnazjum w mieście poprzez umożliwienie im poznania innych kultur, wspieranie ich zdobywania języków obcych, ich udział w programach mobilności UE oraz udział w innych projektach szkolnych i młodzieżowych. Wspieranie różnych inicjatyw promujących kompetencje niezbędne dla młodych w procesie integracji europejskiej. Także, promowanie rozpowszechniania informacji i dobrych praktyk czy wspieranie projektów pedagogicznych (w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej), których celem jest odnowienie materiałów i metod pedagogicznych, zapewnienie studentom nowoczesnego sprzętu, materiałów, dostępu, które służą rozwijaniu ich kluczowych kompetencji.

Aby osiągnąć powyższe cele, Fundacja pomaga opracować specjalne procedury, zapewnia ramy organizacyjne różnym inicjatywom zarówno w formalnych, jak i nieformalnych projektach edukacyjnych. Fundacja wspiera utalentowanych studentów stawiających czoła przeszkodom ekonomicznym dzięki dotacjom i wspiera projekty angażujące uczniów o mniejszych szansach.


Young Leaders CZ z.s.

Jesteśmy organizacją non-profit, która ma na celu inspirowanie młodzieży do aktywnego stylu życia, sportu i uczestnictwa w życiu publicznym. Nasi członkowie założyciele to eksperci w dziedzinie nauk politycznych, sportu, zarządzania projektami i grywalizacji. W tym celu organizujemy dialog w regionie Wschodnich Czech. Współpracujemy z lokalnymi szkołami wyższymi i angażujemy młodych ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz współpracujemy z domami dziecka. Aby zaangażować większą liczbę młodych ludzi w partycypację społeczną, zawsze dodajemy elementy gry i zabawy do naszych projektów. Chcemy, aby nasze projekty były ciekawe i inspirujące. Nasze projekty sportowe i wydarzenia mają również takie elementy, ale z aspektem charytatywnym – na przykład motywujemy młodzież do uprawiania sportu, a za każdą spaloną kalorię pieczemy określoną ilość świątecznych słodyczy dla dzieci w sierocińcach. Aktywnie uczestniczymy w międzynarodowych projektach, które pomagają młodym ludziom być bardziej aktywnymi i znaleźć nową perspektywę.

Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa

O nas przeczytasz więcej tutaj.

Zdjęcia wykonane przez uczestników 
Feel free to make EU better
Foto: FB / Gabriela Dobešová

Feel free to make EU better, czyli czego się nauczyliśmy.

Projekt „Feel free to make EU better” dał nam szanse na pogłębienie wiedzy w zakresie spraw europejskich. Dzięki niemu nauczyliśmy się jak efektywnie poszukiwać informacje na tematy Unii Europejskiej. Pozwolił nam na zdobycie nowej wiedzy, możliwość wymiany doświadczeń, a także wyjaśnienia naszych pytań i wątpliwości z ekspertami.

Zdjęcia wykonane przez uczestników 
Feel free to make EU better
Foto: FB / Kamieniarz Jakub

Od początku przyświecała nam idea praktycznej nauki, która w dzisiejszych realiach jest niezmiernie istotna. Ponieważ ta forma nauki oprócz formalnego wykształcenia daje równie ważne posiadanie umiejętności praktycznego stosowania wiedzy i wyrobienie w sobie nawyk ciągłego uczenia się. Ten niniejszy projekt pozwolił uczestnikom zrozumieć to w pełny sposób. Aktywizacja uczestników do zespołowej pracy pozwoliła nam rozwinąć w kreatywny sposób nasze umiejętności i kompetencje. Szczególną wagę przywiązujemy do pracy w międzykulturowym zespole. Zależy nam na tym, aby zdobyć nowe doświadczenia w ramach pracy w międzynarodowych zespołach. Taka forma wymiany pomogła nam zrealizować nasze cele, dzięki czemu nauczyliśmy się większej otwartości. Nauczyliśmy się umiejętności zawierania kompromisów, odnajdywania wspólnych rozwiązań, konfrontacji naszych idei z rówieśnikami z innych krajów Europejskich.

Poprawa kompetencji językowych

Ważną rolę w wymianie Feel free to make EU better odegrała praca na rzecz poprawy kompetencji językowych. Językiem roboczym projektu był angielski. Uczestnicy w trakcie wymiany mieli okazję znacząco rozwinąć znajomość angielskiego w praktycznej formie oraz poznać także podstawowe zwroty w języku krajów partnerskich. W czasie wymiany poznaliśmy inne kultury, tradycje i specyfikę narodową przedstawicieli krajów, które brały udział w wymianie. Ta wiedza jest dla nas ważna, pozwoliła nam zrozumieć inną perspektywę w spojrzeniu na współczesną Europę. Nasz projekt w efektywny sposób zajął się promocją mobilności. Projekt dał możliwość poszukiwania szans i pomysłów na dalsze życie społeczne i zawodowe, zgodnie z tempem charakterystycznym dla dzisiejszych czasów.

Zdjęcia wykonane przez uczestników 
Feel free to make EU better
Foto: FB / Maruška Kaňková

Nauka cyfrowych prezentacji

Wymiana „Feel free to make EU better” dała nam też szansę na znaczące rozwinięcie kompetencji informatycznych. Co udało nam się osiągnąć dzięki wykorzystaniu nowoczesnych form komunikacji. Dzięki szerokiemu i głębokiemu poznaniu programów służących do przygotowania prezentacji, analizy wyników przeprowadzonych przez nas ankiet czy sondaży. Istotną rolę wymianie odegrała też nauka uczenia się, czyli efektywnego zarządzania własnym czasem. Pomocne były warsztaty z rozwiązywania problemów, zdobywanie, przetwarzania, oceniania i przyswajania nowych informacji, a także zdolność zastosowania nowej wiedzy i umiejętności w wielu sytuacjach. Projekt stał się dla nas doskonałą okazją do rozwoju i praktycznej realizacji. Rozwój takich takich cech jak: kreatywność czy przedsiębiorczość. Nauczyliśmy się w praktycznej i codziennej sytuacji tworzenia krok po kroku odpowiedzialności za jakość projektu, zrozumieliśmy, jaką rolę odgrywa chęć osiągnięcia wyznaczonych celów, jak praca zespołowa w gronie międzynarodowym pomaga w rozwinięciu kreatywności.

Aktywizacja obywatelska podczas Feel free to make EU better

Wymiana „Feel free to make EU better” w efektywny sposób dokonała zrozumienia procesu aktywizacji obywatelskiej uczestników. Skłoniła nas do głębokiego zaangażowania w sprawy społeczne, rozumiane zarówno w wymiarze naszym najbliższym – lokalnym, jak i europejskim. Praca w międzynarodowym zespole była dla nas praktyczną lekcją wartości europejskich. Wartości, które są dla nas sercem i kompasem moralnym europejskiej cywilizacji. Idee, które w szczególności pielęgnowaliśmy to tolerancja, solidarność, poszanowanie godności osoby ludzkiej, praw człowieka, praw mniejszości, wolności, wartości demokracji, równości. Wymiana „Feel free to make EU better” pozwoliła nam na ważny dla nas oraz lokalnej i międzynarodowej społeczności dialog międzykulturowy.

Comments are closed.

Close